Svit i Svensk Folkton, Ulf Göran Åhslund (1939 - 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=VeMHq5TB9RE